NEWS The Conference Room is available for bookings.

The monastery "St. St. Cosmas and Damian"

At around 10 km away from Ubis Hotel, in the midst of beautiful nature, you can find the monastery “St. St. Cosmas and Damian”, built in the 11th century at the same time as the Bachkovo Monastery.


Over the centuries, the monastery has been the center of national literature and culture. Valuable frescoes have been preserved in the old church. It has been declared a cultural monument of national importance.


It is named after holy silversmiths and miracle workers Cosmas and Damian, who were brothers from Assyria and both studied medicine and knew the healing properties of herbs. As a result, they became famous throughout the Roman Empire as healers. Out of great gratitude to God, the holy brothers healed people without taking money. During the Ottoman rulership, the role of the monastery as a place to treat the sick grew. Even the Turkish authorities themselves guarded the monastery by sending soldiers to guard it, since the families of the Turkish rulers also came there for treatments. The saints were seen as healers, fortune tellers and herbalists and their names are mentioned against diseases and lessons. Many sick people make a sincere prayer to St. Cosmas and Damian for their healing.


The monastery “St. St. Cosmas and Damian” is also known by its popular name “St. Healers”. In the immediate vicinity of the gates of the monastery there is a spring from which healing water gushes. It is believed that anyone who uses this water with strong faith and trust in St. brothers Cosmas and Damian, received healing. 


For a long time, the monastery has been visited by sick people, and especially by the mentally and emotionally ill, as it is believed that if they spend the night there, they will feel better. Also, in the past, mentally ill people were chained to the floor with them in order to heal themselves. During the forced Mohammedanization of the Bulgarian population, the monastery was burned down more than once, but some of its unique frescoes have survived. At the end of the 18th and the beginning of the 19th century, the monastery was inhabited by Greek monks, who plastered over its original frescoes and covered them with new ones inscribed with Greek inscriptions. During the later restoration of the church, two layers of frescoes were restored and can now be seen. The monastery has been declared a cultural monument.

На около 10 км от хотел Убис, сред красива природа, се намира манастирът “Св. Св. Козма и Дамян”, построен през 11 век по същото време като Бачковския манастир.


През вековете манастирът е бил средище на националната писменост и култура. В старата църква са запазени ценни стенописи. Обявен е за паметник на културата от национално значение.


Носи името на светите безсребърници и чудотворци Козма и Дамян, които били братя от Асирия и двамата учили медицина и познавали лечебните свойства на билките. В резултат на това те стават известни в цялата Римска империя като лечители. От голяма благодарност към Бога светите братя лекували хора, без да вземат пари. По време на османското владичество ролята на манастира като място за лечение нараства. Дори самите турски власти са охранявали манастира, като са изпращали войници да го пазят, тъй като там са идвали да се лекуват и семействата на турските владетели. Светците са били смятани за лечители, врачове и билкари и имената им се споменават срещу болести и уроки. Много болни отправят искрена молитва към св. Козма и Дамян за тяхното изцеление.


Манастирът “Св. Св. Козма и Дамян” е известен и с народното си име “Св. Врачове”. В непосредствена близост до портите на манастира има извор, от който блика лековита вода. Вярва се, че всеки, който използва тази вода със силна вяра и упование в св. братя Козма и Дамян, получава изцеление.


Открай време манастирът е посещаван от болни и най-вече от психически и душевно болни, тъй като се смята, че ако пренощуват там, ще се почувстват по-добре. Освен това в миналото психично болни хора са били оковавани с вериги за пода, за да се излекуват. По време на насилственото помохамеданчване на българското население манастирът е опожаряван неведнъж, но част от уникалните му стенописи са оцелели. В края на 18 и началото на 19 век манастирът е заселен от гръцки монаси, които измазват оригиналните стенописи и ги покриват с нови, изписани с гръцки надписи. При по-късната реставрация на църквата са реставрирани два пласта стенописи, които вече могат да се видят. Манастирът е обявен за паметник на културата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *